Tuesday, 6 November 2012

Saintis Muda


Program  Saintis Muda

Matlamat;

Program ini adalah bermatlamat untuk menyemai minat di kalangan pelajar untuk membuat penyelidikan secara berkumpulan. Penyelidikan dilaksanakan di luar waktu persekolahan formal dengan kesesuaian persekitaran dan peralatan.  Para pelajar di berikan langkah dan penerangan bagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Keputusan kajian adalah dalam format laporan sebagaimana kajian dilakukan dalam makmal sains.

Objektif;
1.      
       Pelajar mempunyai minat yang mendalam untuk melakukan kajian.
2.      Pelajar mempunyai keupayaan untuk menyelidik dan mengeksperimen.
3.      Melatih pelajar untuk membina item laporan yang lengkap.
4.      Memupuk minat pelajar untuk mencapai kecemerlangan bagi mata pelajaran sains.

Tempoh dan Jangka Masa Program
Bermula pada ;
Jun 2012 hingga Sept 2012

Penglibatan;

i.                     Guru Sains
ii.                   Pelajar-pelajar Tahap 2

 JAWATANKUASA PROGRAM SAINTIS MUDA

Pengerusi : Tn. Guru Besar Tn Hj Mohamad b Che’i
Naib Pengerusi 1 : P.Kanan 1 En. Ghazali b Ali
Setiausaha : En. Zarisham b Zakaria
Jawatankuasa ;
i.                     En. Shaharudin b Mohd Zani
ii.                   Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Pn. Ahzan Silvinawati bt Ahmad
iv.                 En. Nazarudin b Osman

Format Pertandingan.
1.      Pertandingan dalam bentuk kumpulan.
2.      Penilaian dibuat berdasarkan kepada laporan kajian.
3.      Hadiah disediakan.

Soalan kajian
1.      Perubahan saiz bayang dengan masa
2.      Aktiviti dengan degupan jantung
3.      Saiz payung terjun dengan masa jatuh
4.      Kadar sejatan dengan isipadu air
5.      Masa dengan suhu didih
      Kestabilan dan kekuatan
      Mikroorganisma
      Keperluan asas
      Konduktor dan penebat
      Mesin ringkas dan kompleks
      

Program Panitia Kuiz Mingguan


Program  Kuiz Mingguan Sains
Matlamat;
Program ini pada umumnya adalah bertujuan untuk menggalakkan pelajar meminati mata pelajaran Sains. Ganjaran yang diberikan berbentuk hadiah mingguan dapat merangsang pembelajaran yang berterusan. Ia juga adalah sebagai program pengayaan dan menambah nilai kefahaman pelajar terhadap sesuatu topik pembelajaran.

Objektif;
1.      Melibatkan semua pelajar tahap 2.
2.      Bekarja sama dengan Pusat Sumber Sekolah dalam menyediakan sumber rujukan dan bahan bacaan.
3.      Memupuk budaya belajar secara berterusan di kalangan pelajar.
4.      Memupuk minat pelajar untuk mencapai kecemerlangan bagi mata pelajaran sains.

 Tempoh dan Jangka Masa Program
Program ini akan bermula pada Februari dan berakhir pada Jun, iaitu anggaran selama 20 minggu.

Hadiah dan Anggaran Kewangan
Hadiah akan disediakan kepada pelajar pada setiap minggu sebagimana berikut;
i.                     Tempat pertama   =          RM3.00
ii.                   Tempat kedua       =          RM2.50
iii.                  Tempat ketiga       =          RM2.00
iv.                 Saguhati                =          RM 2.00 x 2 = RM4.00
RM11.50 X 20 minggu            =          RM230.00

 JAWATANKUASA PROGRAM

Pengerusi : Tn. Haji Mohamad b Che'i
Naib Pengerusi 1 : En Ghazali b Ali
Setiausaha : En. Zarisham b Zakaria
Jawatankuasa ;
i.                     En. Shaharudin b Mohd Zani
ii.                   Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Pn. Ahzan Salvinawati bt Ahmad
iv.                 En. Nazarudin b Osman

AKTIVITI PROGRAM
Guru yang dipertanggungjawabkan menyediakan soalan
Bulan Februari
i.                     Minggu 1           : En. Shaharudin b Mohd Zani
ii.                   Minggu 2         : Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Minggu 3         : Pn. Ahzan Salvinawati bt Ahmad
iv.                 Minggu 4         : En. Nazarudin b Osman
Bulan Mac
i.                     Minggu 1           : En. Shaharudin b Mohd Zani
ii.                   Minggu 2         : Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Minggu 3         : Pn. Ahzan Salvinawati bt Ahmad
iv.                 Minggu 4         : En. Nazarudin b Osman
Bulan April
i.                     Minggu 1           : En. Zarisham b Zakaria
ii.                   Minggu 2         : Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Minggu 3         : Pn. Ahzan Salvinawati bt Ahmad
iv.                 Minggu 4         : En. Nazarudin b Osman
Bulan Mei
i.                     Minggu 1             : En. Shaharudin b Mohd Zani
ii.                   Minggu 2         : Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Minggu 3         : Pn. Ahzan Salvinawati bt Ahmad
iv.                 Minggu 4         : En. Nazarudin b Osman


Bulan Jun
i.                     Minggu 1             : En. Shaharudin b Mohd Zani
ii.                   Minggu 2         : Pn. Hamidah bt Daud
iii.                  Minggu 3         : Pn. Ahzan Salvinawati bt Ahmad
iv.                 Minggu 4         : En. Nazarudin b Osman


Semoga program sampingan yang dirancangkan ini akan dapat membantu bagi meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang pembelajaran.
Diharapkan agar semua J/K sentiasa perihatin dan mengambil sikap proaktif bagi menjayakan program yang dirancang.


Sekian

Contoh Rancangan Pengajaran / Model Konstruktivisme Kreativiti TerarahKONSTRUKTIVISME DALAM PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN.

=========================================================================
ABSTRAK
Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar. Ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna melalui pengajaran guru . Ini bererti bahawa" guru tidak boleh belajar bagi pihak murid " dan murid sendiri perlu melibatkan diri secara aktif untuk merangsang  pengaliran pengetahuan secara berterusan.
 
PENDAHULUAN
Konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar.A.N. Whitehead  (1929)  mengingatkan  kita  supaya  tidak membebankan  kanak-kanak  dengan pengetahuan yang tidak berkembang (" dead knowledge").Apa  yang  diketengahkan  oleh  Whitehead  ialah  amalan mengajar di sekolah perlulah menjurus  kepada  usaha  membolehkan kanak-kanak  atau murid berfikir  dalam persekitaran kehidupan dan mengelakkan daripada hanya memberi pengetahuan yang bersifat kaku ( inert ideas ) yang tidak mampu digunakan bagi menyelesaikan masalah harian. 
Barnes (1976) dan Bransford (1986) mengkaji tentang'inert ideas' mendapati kebanyakan pengetahuan yang diajar di sekolah adalah terasing daripada cara kanak-kanak berfikir.Menurut Bransford ramai yang berpandangan bahawa pengetahuan yang didapati di sekolah hanya merupakan pengetahuan yang dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Pengetahuan tersebut hanya cukup untuk menjawab soalan daripada guru ataupun untuk menjawap soalan-soalan peperiksaan sahaja tetapi ianya tidak menunjukkan  pengetahuan individu secara keseluruhan. Pengajaran yang lazim diamalkan oleh kebanyakan guru masa kini masih lagi berasaskan kepada amalan yang sama iaitu menyuap murid-muriddenganpengetahuan  bagi membolehkan pelajar  menjawab dengan betul dalam peperiksaan tetapi tidak mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan pengaplikasian pengetahuan tersebut.
 
KONSTRUKTIVISME - KAJIAN AWAL
    Pembelajaran bermakna (meaningful learning) mengikut John Dewey (1966) merangkumi 'learning by doing' yang seterusnya dapat membantu murid berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah. DiAmerika Syarikat , program pengajarandan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir di kalangan murid-murid , menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar.
Jean Piaget seorang yang terkenal dengan teori perkembangan kognitifj uga merupakan orang yang memberi sumbangan penting dalam konstruktivisme dengan mengutarakan 4 fasa dalam perkembangan pemikiran kanak-kanak yang menjadi asas kepada kefahaman konstruktivisme.
i.Fasa Pertama       :Menjelaskan tentangasas yang membolehkan kanak-kanak   membuat penaakulan yang           tidakbercirikan   struktur yang  logik.
ii.Fasa Kedua       :Menjuruskepada pendefinisian ciri-ciri struktur    matematikal logik.
iii.Fasa ketiga       :Memfokuskan pembinaan pengetahuan melalui struktur   matapelajaran.
iv.Fasa Keempat    :Tertumpu kepada mekanisme perkembangan yang   mengaitkan perhubungan antara 
                               'assimilation- accomodation'
Persoalannya , sejauhmanakah amalan yang digunakan oleh guru-guru sekarang dapat menyampaikan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada pembelajaran bermakna? Pada asasnya , konstruktivisme dapat dilihat sebagai kepercayaan bahawa pembelajaran bermula daripada pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam memori pelajar. Dalam proses pembelajaran , maklumat baru diproses dan diserapkan untuk dijadikan sebahagian aripada memori di dalam minda pelajar. Pembelajaran bermakna akan berlaku apabila maklumat baru dapat dikaitkan dengan memori sedia ada untuk membina suatu kerangka baru ilmu pengetahuan yang lebih luas.
Dengan itu jelaslah bahawa ilmu pengetahuan tidak boleh dipindahkan kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna melalui pengajaran guru . Ini bererti bahawa" guru tidak boleh belajar bagi pihak murid " dan murid sendiri perlu melibatkan diri secara aktif  untuk merangsang pengaliran pengetahuan secara berterusan.

AMALAN  KONSTRUKTIVISE  DALAM  BILIK DARJAH
Pengajaran dan pembelajaran berasaskan konstruktivisme menyeimbangkan peranan guru dan pelajar untuk berperanan secara saling bersandar di antara satu sama lain. Ahli konstruktivisme berpendapat bahawa guru adalah sebagai pengurus bilik darjah. Guru seharusnya menerima murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza dimana individu itu dianggap penting dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian sewajarnya. Pengajaran dan pembelajaran konstruktivisme memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah yang sesuai dan menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan.
Seseorang  guru boleh mengamalkan pendekatan konstruktivisme dengan mengambil kira beberapa faktor :
 • Murid diberi peluang berkongsi persepsi antara satu sama lain
 • Murid diberi peluang mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep
 • Murid digalakkan menghormati pandangan alternatif rakan mereka
 • Semua pandangan murid dihormati dan tidak dipandang rendah
 • Pembelajaran berpusatkan murid
 • Guru mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
 • Murid digalakkan merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya 
 • Murid diminta menghubungkaitkan idea asal dengan idea yang baru dibina
 • Murid digalakkan mengemukakan hipotesis
 • Guru tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada murid 
 • Murid banyak berinteraksi dengan murid lain dan guru
 • Guru perihatin terhadap keperluan , kebolehan dan minat murid
 • Murid digalakkan bekerja secara kumpulan
Suasana bilik darjah di mana amalan konstruktivisme dijalankan adalah berpusatkan murid dan berpusatkan bahan. Di samping itu guru akan menggunakan penyoalan bukan untuk menguji kefahaman murid tetapi adalah untuk menguji kemahiran murid dalam membina konsep.

 PERANAN GURU DAN MURID DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PERANAN GURU                                                    
1. Guru tidak menganggap minda murid sebagai bekas kosong yang perlu diisikan dengan fakta dan     pengetahuan baru.
2.Guru berperanan sebagai pembimbing /fasilatator
3.Guru berperanan sebagai pengurus bilik darjah untuk menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna
PERANAN MURID
1. Murid tidak menganggap guru sebagai pembekal    maklumat tetapi sebagai suatu daripada sumber pengetahuan untuk membantu mereka mencari maklumat dan menggalakkan mereka berfikir serta berkomunikasi.
2.Murid bertanggungjawab terhadap segala usaha untuk mencari pelbagai cara untuk memproses maklumat dan menyelesaikan masalah
3.Murid berdisiplin dalam membuat keputusan sendiri untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran.
 
CIRI-CIRI PEMBELAJARANKONSTRUKTIVISME
ØPengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiridan tidak diterima secara pasif dari persekitarannya. Ini beerti pembelajaran merupakandaripada usaha pelajar itu sendiri dan bukan dipindahkan daripada guru kepada pelajar .
ØPelajar membina pengetahuan mengikut pengalaman masing-masing dan pengetahuan sedia ada pelajar .
ØSetiap pelajar mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Pelajar diberi peluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan dan menghubungkaitkan pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depan .

 
PENUTUP
Konstruktivisme adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar untuk belajar (learn how to learn) dengan membina makna dalam kerangka minda masing-masing  berasaskan pengalaman dan persekitaran yang sedia ada. Ia menuntut agar guru  lebih perihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar secara individu. Walaupun begitu  konstruktivisme merupakan satu  anjakan  yang perlu diaplikasikan  terutamanya  dalam pendidikan matematik. Ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar untuk merealisasikannya dalam kehidupan seharian mereka. 
PENDEKATAN PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

Pengenalan
                Pengajaran dan pembelajaran matematik melibatkan kemahiran mengira  yang melibatkan daya pemikiran dan kreativiti yang tinggi. Pembelajaran matematik  memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan mantap dan menyeluruh. Perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran matematik perlu mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para murid.
                Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mempunyai matlamat memperkembangkan fungsi  murid secara  menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani.emosi dan jasmani supaya mereka dapat menjalani kehidupan  dengan berkesan dan bertanggungjawab. Bagi mencapai matlamat ini, guru perlu memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan bijaksana supaya kaedah yang dipilih itu sesuai dengan murid-murid yang pelbagai kebolehan dan minat. Salah satu trend matematik yang perlu diamalkan ialah melalui pendekatan Pembelajaran Konstruktivisme.

Pengertian Konstruktivisme

Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari persekitarannya. Ini bermakna pembelajaran merupakan hasil daripada usaha pelajar itu sendiri dan bukan dipindahkan daripada guru kepada pelajar. Iaitu tidak lagi berpegang pada konsep pengajaran dan pembalajaran yang  lama , di mana guru hanya “menuang ilmu “ kepada murid tanpa murid itu sendiri berusaha dan menggunakan pengalaman atau pengetahuan sedia ada mereka .
                Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru, guru perlu mengambil kira  struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untuk dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka, barulah bentuk baru tentang sesuatu ilmu pengetahuan dapat dibina. Proses ini dinamakan Konstruktivisme.Beberapa ahli konstruktivisme berpendapat bahawa pembelajaran bermakna bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid.
                Rutherford dan Algren berpendapat bahawa murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara sama ada betul atau salah.Jika kefahaman
dan pandangan diabaikan dan tidak diatasi, kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan , mereka memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru.
                John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme dengan mengatakan bahawa pendidik cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun  atau membina pengalaman secara berterusan. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.


Ciri-ciri Utama Pendekatan Konstruktivisme

                Mengikut pandangan ahli konstruktivisme, setiap orang murid mempunyai  peranan dalam menentukan apa yang dipelajari. Ini bermakna kepala pelajar bukanlah kosong. Penekanan diberi kepada murid supaya berpeluang untuk membentuk kemahiran dan pengetahuan  iaitu dengan mengaitkan pengalaman lampau dengan kegunaan masa depan. Murid bukan sahaja diberi fakta sahaja tetapi penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi.

Peranan Guru Dalam Kelas Konstruktivisme
 Melalui pendekatan konstruktivisme, guru perlu mengubah peranannya dalam bilik darjah.. Guru akan berperanan sebagai penyelidik . Dengan cara ini, guru lebih memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. 
                Ahli konstruktivisme menganggap peranan guru di dalam kelas adalah sebagai pengurus atau fasilitator untuk menangani masalah disiplin dengan sempurna. Murid diterima sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza dan perlu diberi perhatian. Mereka diberi peluang untuk membina keputusan sendiri.tentang perkara yang mereka pelajari. Melalui proses ini mereka lebih bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti  pembelajaran. Sebaliknya mengikut ahli objektivisme berpendapat bahawa guru harus berperanan sebagai pengawal kelas. Murid tidak ada pilihan kecuali menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Sekiranya ingkar mereka akan diberikan hukuman atau didenda oleh guru tersebut.
               

Prinsip-prinsip Pendekatan Konstruktivisme

Dalam pembelajaran secara konstruktivisme pengetahuan tidak diterima secara pasif tetapi dibina secara aktif oleh pelajar. Manakala fungsi pembelajaran adalah bersifat penyesuaian dan bertanggungjawab untuk mengorganisasi dunia pengalaman dan bukan untuk menemui dunia realiti.

Model Pengajaran Konstruktivisme
 1. Model Pengajaran Interaktif (Biddulph & Osborne)
v  v     Guru lebih sensitif kepada idea dan persoalan pelajar.
v  v     Guru menyediakan pengalaman penerokaan yang membolehkan pelajar menimbul persoalan dan mencadangkan penerangan yang munasabah.
v  v     Guru menyediakan aktiviti yang memfokuskan kepada idea dan persoalan oleh pelajar.
v  v     Guru menyediakan aktiviti yang menggalakkan pelajar membuat penyiasatan.
v  v     Guru berinteraksi dengan pelajar untuk mencabar dan melanjutkan idea mereka.

 1. Pengajaran Model Berpusatkan Masalah (Wheatley)
v  v     Guru memilih tugasan yang  berkemungkinan menjadi masalah besar kepada pelajar.
v  v     Pelajar membuat tugasan dalam kelompok kecil.
v  v     Kelas akan berkumpul semula untuk membentangkan kepada kelas dan guru. Guru hanya berperanan sebagai fasilitator.

Cara-cara Pelajar Membina Konsep Matematik
v  v     Pelajar membuat penyelesaian matematik dengan manipulatif.
v  v     Pelajar berbincang keputusan penyiasatan mereka.
v  v     Pelajar menulis hasil pengalaman mereka.
v  v     Pelajar belajar cara penemuan mereka.
v  v     Pelajar berfikir secara mencapah.
v  v     Pelajar menyelesaikan masalah yang terbuka.
Keberkesanan Strategi Pengajaran Matematik Melalui Pendekatan
Kontruktivisme
v  v     Pelajar berpeluang mengemukakan pandangan mereka terhadap sesuatu konsep.
v  v     Pelajar dapat berkongsi persepsi /pandangan / idea antara satu sama lain.
v  v     Pelajar dapat menerima serta menghormati semua pandangan daripada rakan-rakan mereka.
v  v     Semua pandangan diterima dan tidak dipandang rendah.
v  v     Pelajar dapat mengaplikasi idea baru dalam konteks yang berbeza untuk mengukuhkan kefahaman tersebut.
v  v     Pelajar dapat merenung atau mengimbas kembali proses pembelajaran yang telah dilalui.
v  v     Pelajar dapat menghubungkaitkan idea yang asal dengan idea yang baru dibinanya.
v  v     Pelajar dapat mengemukakan hipotesis daripada aktiviti yang dilaluinya tetapi bukan guru yang menerangkan teori.
v  v     Pelajar dapat berinteraksi dengan pelajar lain dan guru.
v  v     Memupuk semangat kerjasama antara individu dan kumpulan melalui aktiviti koperatif.
v  v     Pengajaran berpusatkan kepada pelajar.
v  v     Guru akan dapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan pelajarnya.
v  v     Guru menjadi lebih prihatin terhadap keperluan , kebolehan serta minat pelajar.
v  v     Guru hanya mengemukakan soalan yang boleh merangsangkan pelajar mencari jawapan.

Kesimpulan

                Kesimpulannya pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan konstruktivisme akan memberi peluang kepada guru untuk memilih kaedah pengajaran  dan pembelajaran  yang sesuai dan murid dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperolehi sesuatu konsep atau pengetahuan. Di samping itu, guru dapat membuat penilaian kendiri  dan menilai kefahamannya tentang sesuatu bidang pengetahuan dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, beban guru sebagi pengajar akan berkurangan di mana guru lebih bertindak sebagai pemudahcara atau fasilitator.
               
2.1        Teori Tingkahlaku
Dalam teori tingkahlaku , terdapat tiga prinsip utama iaitu rangsangan, gerakbalas dan peneguhan. Teori ini dilihat sebagai satu kaedah yang berobjektif. Pelajar akan bertindakbalas kepada apa yang diberikan kepada mereka. Kebanyakan proses pembelajaran akan tertumpu kepada pensyarah. Teori ini juga bergantung kepada tanggapan bahawa pelajar akan mengekalkan sesuatu tindakan jika peneguhan yang bersesuaian diberikan kepadanya (Thorndike 1913). Sebagai contoh, apabila seseorang pelajar diberikan ganjaran markah yang sesuai selepas di berikan ujian dan tugasan, ia akan mengulangi tindakbalas tersebut setiap kali rangsangan yang sama diberikan. Teori ini juga menjelaskan ilmu adalah sesuatu yang aktif dan terbina pada suatu tempat  (Wilhelmsen et al. 1998). Teori ini sesuai untuk diaplikasikan kepada subtajuk yang menjelaskan pendedahan asas kepada Autodesk Computer Aided Design Release 14 ( ACAD R14), prinsip kordinat dan perintah-perintah assists.Sebagai contoh pendedahan pelajar kepada ikon di peringkat awal pembelajaran akan merangsang pelajar untuk menggunakan ikon tersebut bagi memastikan apa yang terhasil apabila ikon disebut ditekan semasa menggunakan perisian.
kembali ke atas
2.2        Teori Konstruktivisme
Dalam teori konstruktivisme, pelajar tidak lagi dianggap belajar daripada apa yang diberikan oleh pensyarah tetapi pelajar secara aktif membina realiti mereka sendiri dan pada masa yang sama mengubahsuai realiti tersebut (Dick 1997). Dick (1997) turut menyatakan bahawa konstruktivisme hanya mencadangkan kaedah dalam mana persekitaran pembelajaran boleh disusunatur dan diurus supaya dapat membekalkan pelajar dengan konteks terbaik untuk belajar. Golongan konstruktivis juga menyatakan bahawa ilmu adalah satu entiti yang dibina oleh setiap pelajar melalui proses pembelajaran (Briner 1999). Golongan konstruktivis juga percaya ilmu adalah sesuatu yang tidak boleh dipindahkan tetapi ianya dibina oleh setiap pelajar (Briner 1999). Di dalam konstruktivisme ilmu adalah sesuatu yang relatif dan berubah mengikut masa. Menurut prinsip konstruktivisme lagi  proses pembelajaran bertindak sebagai fungsi penyesuaian. Pembelajaran bukan merupakan tempat simpanan maklumat tetapi ia adalah merupakan pengetahuan peribadi yang berguna. Teori ini sesuai untuk tajuk yang mudah difahami oleh pelajar melalui pendedahan yang minima. Sebagai contoh kefahaman pelajar keatas prinsip kordinat dan line pada awal proses pembelajaran akan memudahkan pelajar untuk belajar secara kendiri perintah yang melibatkan penghasilan objek segi empat dan bulat di mana proses pembinaan objek ini melibatkan kefahaman yang betul terhadap prinsip kordinat dan perintah line. 
kembali ke atas
2.3        Teori Kognitivisme  
Dalam teori ini pelajar akan memperolehi maklumat secara aktif, menstruktur maklumat tersebut dan mengkaji pengetahuan yang diperolehi supaya menjadi sesuatu yang bermakna. Teori ini lebih menjurus kepada pengetahuan yang terkini dan pengetahuan yang lepas.Teori ini memandang ilmu itu sebagai sesuatu yang simbolik, pembinaan mental di dalam pemikiran seseorang dan menjadi satu proses yang membentuk gambaran simbolik itu kepada ingatan apabila ianya diproses. Penemuan komputer pada tahun 1960 an dengan prinsip pemprosesan maklumat telah menguatkan lagi prinsip pemprosesan maklumat dari sudut pembelajaran. Teori ini mewujudkan satu perspektif baru di dalam menjelaskan idea pemprosesan maklumat dan tidak seperti andaian tingkahlaku di mana pelajar bertindakbalas dengan suasana sekeliling dan menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut secara pasif. Teori ini boleh diapplikasikan kepada proses pembelajaran yang melibatkan proses kerja yang komplek dimana pelajar akan menggunakan kemahiran mengingat jangka pendek dan dibantu latihan yang berterusan bagi memahami urutan penghasilan lukisan yang melibatkan langkah kerja yang komplek seperti pembelajaran perintah wblock.
kembali ke atas
2.4        Teori Andragogi
Ini adalah teori yang dikeluarkan oleh Knowles (1975) di mana ianya menghuraikan pendekatan yang perlu diambil di dalam mengajar golongan dewasa. Knowles (1975) menekankan bahawa golongan pelajar yang matang memandu diri sendiri dan bertanggungjawab untuk membuat keputusan. Program pembelajaran golongan pelajar yang matang perlu mengambilkira aspek asas ini.  Knowles (1975) membuat andaian di bawah terhadap reka bentuk pembelajaran untuk golongan dewasa iaitu :
a.    Golongan pelajar matang kena tahu kenapa mereka perlu belajar.
b.    Golongan pelajar matang perlu belajar kendiri.
c.    Golongan pelajar matang mendekati proses pembelajaran dengan kaedah penyelesaian 
       masalah.
d.    Golongan pelajar matang akan mempelajari sesuatu topik itu dengan baik sekiranya mereka 
       menyedari kepentingan topik tersebut.
Prinsip asas yang terdapat pada teori ini ialah :
a.    Golongan dewasa perlu terlibat di dalam perancangan dan penilaian pengajaran mereka.
b.    Pengalaman menjadi asas kepada aktiviti pembelajaran.
c.    Golongan dewasa begitu berminat untuk mempelajari subjek yang mempunyai hubungan 
       dengan kerjaya mereka dan kehidupan mereka.
d.    Proses pembelajaran lebih berpusat kepada masalah berbanding dengan berpusat kepada 
       pengisian.
kembali ke atas
2.5        Teori Minimal
Teori ini telah dibina oleh Caroll (1998) untuk membentuk rangka kerja yang akan membina kaedah penerangan khususnya bahan latihan untuk komputer. Teori ini mencadangkan  beberapa perkara di bawah iaitu :
a.    Semua aspek pembelajaran perlulah bermakna dan di dalam lingkungan sendiri.
b.    Pelajar perlu di beri projek yang realistik secepat mungkin.
c.    Penyampaian membenarkan sebab kendiri dan memperbaiki keadaan dengan 
       menambahkan bilangan pembelajaran yang aktif.
d.    Bahan dan aktiviti pembelajaran perlu menyediakan aktiviti untuk mengenal masalah dan 
       membaikinya.
e.    Perlu ada hubungan yang rapat di antara latihan dan situasi sebenar.
Teori ini juga menekankan pembelajaran disusun berdasarkan kepada pengalaman yang ada pada pelajar.
kembali ke atas
3.0     Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dan Contoh Aplikasinya
Para pendidik perlu menjalankan kajian ke atas pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam merancang secara sistematik proses pengajaran dan pembelajaran. Proses pengajaran dan pembelajaran tajuk lukisan dua dimensi dengan Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) memerlukan strategi yang tertentu dan pendekatan yang boleh diterapkan dan digunakan ke dalam pengajaran dan pembelajaran agar matlamat dan objektif pengajaran tersebut boleh dicapai. Antara strategi dan pendekatan yang digunakan dalam pengajaran tajuk lukisan dua dimensi dengan perisian Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) ialah seperti berikut:
kembali ke atas
3.1    Penerangan Tertumpu
Kaedah ini membantu pelajar untuk belajar dengan lebih aktif dengan membentuk situasi atau memberikan penerangan tertumpu pada sesuatu topik yang menarik.Suasana pembelajaran dibina dalam keadaan untuk memupuk proses berfikir bagi membantu pelajar membina kemahiran berfikir yang berkesan dan membantu untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan berfikir secara kritikal.Prinsip asas bagi kaedah ini ialah aktiviti pembelajaran dan pengajaran perlulah ditumpukan pada sesuatu topik yang mendatangkan minat kepada pelajar (Chen 2000).
      Bahan pengajaran perlu datang dari sumber yang dapat memberikan maklumat dengan banyak seperti perisian kursus.  Maddux et. Al (1997) ada menjelaskan bagaimana siri program yang disusun oleh Jasper Woodbury adalah satu program yang membina simulasi untuk meletakkan pelajar pada suasana masalah yang sebenar di mana mereka akan menyelesaikannya secara realistik dan bermakna. Kaedah ini sangat sesuai untuk digunakan bagi subtajuk yang melibatkan proses penghasilan objek dua(2) dimensi seperti pelan lantai dan tampak kerana terdapat masalah menarik yang ada hubungan terus dengan kerjaya pelajar.
kembali ke atas
3.2    Penglibatan aktif
Teknik ini menggalakkan pelajar untuk terlibat secara aktif  di dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan terhadap sesuatu topik (D' Augustine 1973 ). Semua pelajar terlibat di dalam mengupas sesuatu konsep yang diajar. Melalui penglibatan secara aktif ini penekanan pembelajaran dapat diberikan kepada pemikiran konstruktif oleh semua pelajar, dengan aktiviti biasanya tertumpu kepada pembinaan konsep baru atau penguasaan kemahiran baru (Nik Azis 1992). Proses pemindahan dan penerimaan maklumat hanya akan berlaku melalui penglibatan pelajar secara aktif. Teknik ini sangat sesuai untuk digunakan apabila perbincangan dibuat dalam menjelaskan kaedah yang akan digunakan apabila terlibat dengan proses pembinaan yang melibatkan perintah untuk menggabungkan entiti yang kecil kepada satu komponen objek.
kembali ke atas
3.3    Eksposisi atau ' Direct Instruction '
Ini adalah satu kaedah di mana pensyarah akan menerangkan kandungan topik secara lisan atau dengan menggunakan alat bantu seperti LCD projektor dan perisian kursus.Pelajar akan mendengar dan merekodkan maklumat penting yang diterangkan oleh pensyarah sebelum memulakan aktiviti. Teknik ini juga dikenali dengan ‘systematic teaching’, ‘explicit teaching instruction’, ‘explicit teaching and active teaching’ (Husen 1970). Teknik ini juga menyampaikan maklumat dengan langkah yang sistematik dan di dalam proses penyampaian, langkah akan diambil bagi menguji kefahaman pelajar (Rosenshine 1986). Kaedah  penyampaian ini berpegang kepada teori tingkahlaku. Rosenshine (1986) ada menggariskan enam(6) fungsi pengajaran yang disusun mengikut urutan di dalam kaedah ini iaitu semakan harian, mempersembahkan maklumat baru, latihan dipandu, pembetulan dan tindakbalas, latihan kendiri serta semakan mingguan dan bulanan.
      Di dalam kaedah ini pensyarah banyak menerangkan isi pelajaran secara lisan atau dengan menggunakan alat bantu seperti audio visual. Pelajar akan mendengar dan merekod maklumat penting yang diterangkan oleh pensyarah sebelum melakukan sesuatu aktiviti. Pembelajaran dengan teknik ini akan memberikan penerangan, menghuraikan ide dan konsep yang akan digunakan dalam menggunakan perisian Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) sama ada dengan atau tanpa alat bantu mengajar. Selain daripada itu kaedah ini juga melibatkan demonstrasi cara menggunakan komputer untuk melaksanakan perintah-perintah yang dipelajari serta menerangkan langkah yang perlu diambil sekiranya terdapat masalah dalam melaksanakan sesuatu urutan arahan yang komplek. Ianya sesuai untuk mengajar pelajar menggunakan perintah yang komplek seperti chamfer, array dan mblock.Kaedah ini juga akan dapat menjimatkan masa pengajaran dan pengendalian aktiviti akan menjadi lebih kemas dan teratur. Kaedah ekposisi juga memerlukan perancangan yang teliti dari segi penggunaan alat bantu mengajar bagi mengelakkan rasa bosan di kalangan pelajar.
kembali ke atas
3.4        Tugasan yang pelbagai dan konsisten
Kemahiran menggunakan Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) melibatkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran. Untuk memantapkan kefahaman ini latihan yang mencukupi perlu diberikan kepada pelajar secara konsisten sehingga kemahiran dalam sesuatu tajuk itu dapat dikuasai oleh pelajar dengan sepenuhnya. Menurut D’Augustine (1973)  latihan yang mencukupi perlu dilakukan dari masa ke semasa sehingga semua kemahiran dalam sesuatu tajuk benar-benar telah dikuasai sepenuhnya.
      Bagi setiap tugasan yang diberikan kepada pelajar ganjaran yang sesuai perlu disediakan dan bagi subjek ini ganjaran yang sesuai untuk peringkat usia pelajar politeknik ialah markah diberi bagi setiap tugasan yang dibuat. Ianya adalah bersesuaian dengan teori Thorndike (1913) yang menyatakan proses pembelajaran yang baik memerlukan ganjaran dan latihan. Thorndike (1913) juga menjelaskan proses rangsangan dan tindakbalas yang berterusan ini akan memperkukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep. Miller et.al (1960) pula telah memperkenalkan konsep TOTE (Test-Operate-Test-Exit) yang mana ianya akan memastikan objektif sesuatu tajuk yang diberi telah tercapai.  Teori ini juga menggalakkan tugasan yang berterusan sehingga sesuatu objektif pembelajaran itu tercapai. Latihan yang berterusan akan membina kemahiran yang mantap di dalam menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan kaedah penghasilan lukisan. Seterusnya perpindahan maklumat yang jitu akan berlaku bila mana latihan yang melibatkan sesuatu topik itu berjalan berterusan.
kembali ke atas
3.5    Pembelajaran koperatif
Kaedah pembelajaran koperatif adalah satu kaedah pembelajaran yang melibatkan kumpulan pelajar. Kaedah ini sangat sesuai bagi sesuatu kumpulan pelajar menyelesaikan projek menghasilkan lukisan dua(2) dimensi. Pelajar boleh berkomunikasi di antara satu dengan yang lain dengan menggunakan perkhidmatan Internet.Dengan ini pelajar tidak kekang oleh masa, jarak dan tempat untuk menyiapkan projek. Menurut Floyd (1991) pelajar yang belajar secara bekerjasama dalam satu kumpulan akan dapat belajar dengan lebih baik dan berupaya meningkatkan prestasi mereka. Manakala menurut Floyd (1991) pembelajaran koperatif boleh meningkatkan motivasi pelajar semasa perbincangan dalam kumpulan. Kaedah pembelajaran ini dikatakan lebih baik daripada kaedah pembelajaran tradisional kerana ianya lebih menyeronokkan dan dapat juga meningkatkan motivasi, akauntabiliti, tanggungjawab dan kesungguhan pelajar dalam melaksanakan sesuatu projek yang diberi. Pelajar akan menjadi lebih bertanggungjawab kerana mereka mempunyai matlamat pasukan yang perlu dicapai bersama. Kaedah ini juga akan dapat menjimatkan masa proses pembelajaran pelajar. Untuk mengaplikasikan kaedah ini pelajar akan diberikan projek kecil pada pertengahan semester yang melibatkan pelan lantai  dan butiran pintu serta tingkap. Pelajar akan  dibahagikan kepada kumpulan dan setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan set persembahan lukisan yang mudah.
kembali ke atas
3.6    Pembelajaran kendiri
Kaedah pembelajaran ini berpusat kepada pelajar dimana pelajar akan lebih berdikari di dalam mendapatkan ilmu terhadap sesuatu tajuk. Menurut Rogers (1994) pembelajaran kendiri adalah sama dengan perubahan dan pembesaran seseorang. Rogers (1994) juga ada menyatakan secara semulajadi semua manusia mempunyai keinginan untuk belajar. Pada pandangan Rogers (1994) tugas pensyarah ialah bertindak sebagai fasalitator di dalam proses pembelajaran dimana tugas-tugas tersebut boleh digariskan seperti di bawah iaitu :
a.    Membina suasana pembelajaran yang positif.
b.    Menjelaskan maksud pelajar.
c.    Menyusun dan membina sumber maklumat.
d.    Menyeimbangkan di antara komponen kecerdasan dan emosi.
e.    Berkongsi perasaan dan pandangan dengan pelajar dan bukan cuba untuk menguasainya.
Teknik ini sangat sesuai untuk subtajuk yang mudah dikuasai oleh pelajar seperti perintah-perintah ‘view’ dan ‘drawing aid’ yang terdapat di dalam perisian Autodesk Computer Aided Design Release 14 ( ACAD R14).
kembali ke atas
3.7    Masteri
Teori ini mencadangkan fokus untuk sesuatu proses pembelajaran ialah masa yang diperlukan oleh pelajar yang berlainan untuk menguasai perkara yang dipelajari(Mastery 2000). Ianya agak berbeza dengan teknik pembelajaran secara tradisional dimana di dalam kaedah ini pelajar diberi jumlah masa yang sama untuk menguasai sesuatu tajuk tetapi fokus kepada keupayaan yang berbeza (Mastery 2000).  Di dalam suasana  pembelajaran masteri ini cabaran terletak kepada menyediakan masa yang cukup dan mengatur strategi-strategi pembelajaran untuk memastikan semua pelajar akan mencapai keupayaan yang sama (Levine 1985 ; Bloom 1981). Elemen-elemen penting untuk kaedah pembelajaran masteri ialah (Mastery 2000) :
a.    Menjelaskan secara spesifik kepada pelajar apa yang akan dipelajari dan menjelaskan
       bagaimana ianya akan dinilai.
b.    Membenarkan pelajar untuk belajar dengan kadar mereka sendiri.
c.    Memantau kemajuan pelajar dan menyediakan tindakbalas berserta dengan langkah 
d.    pemulihan yang sesuai.
e.    Menguji bagi memastikan kriteria pembelajaran akhir tercapai.
Kaedah ini sangat sesuai untuk digunakan bagi subtajuk yang mudah pada permulaan tajuk lukisan dua(2) dimensi kerana ada di antara pelajar yang terdapat di dalam kelas ini telah mahir dengan elemen tersebut. Pelajar yang mahir tentang literasi komputer akan dibenarkan untuk maju secara kendiri terutama bagi tajuk satu(1) iaitu berkenaan pengenalan kepada Autodesk Aided Design Release 14 (ACAD R14) yang menjelaskan tentang paparan skrin. Melalui kaedah ini pelajar yang mahir dengan prinsip menu boleh menguasai tajuk ini dengan mudah dan mampu untuk maju ke tajuk dua(2) dengan lebih cepat. 
kembali ke atas
3.8    Analisis
Teknik pengajaran ini memecahkan konsep kepada beberapa bahagian kecil mengikut langkah-langkah pengajaran. Dengan teknik ini pelajar akan mendapat kefahaman yang lebih mendalam terhadap sesuatu konsep. Pelajar tidak hanya mengetahui bagaimana sesuatu objek dua(2) dimensi seperti ‘rectangle’ itu dihasilkan dengan menggunakan perisian Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) , tetapi mereka akan dapat menjelaskan kenapa sesuatu prosedur itu dilakukan. Menurut Newell (1972) analisis kritikal dengan kaedah GPS akan membahagikan masalah keseluruhan kepada subkomponen dan setiap subkomponen itu tadi akan diselesaikan. Sebahagian dari prinsip asas penyelesaian masalah yang boleh dihubungkan dengan tajuk lukisan dua(2) dimensi ialah memecahkan objek besar kepada objek yang lebih kecil supaya dapat dijelaskan bagaimana objek tersebut dapat dihasilkan. Melalui kaedah ini pelajar akan dapat memahami proses pembentukan butiran tingkap dengan perintah block dengan lebih jelas. Dengan  ini pelajar akan dapat mencari jalan keluar sekiranya timbul masalah semasa menghasilkan lukisan butiran yang agak komplek dengan menggunakan perintah block.
kembali ke atas
3.9    Strategi pemetaan konsep
Di dalam kaedah ini pelajar membina perkaitan konsep secara grafik dan ini akan melibatkan pelajar dengan pemprosesan maklumat secara aktif. Kaedah ini selaras dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Kaedah ini membantu pembelajaran dalam dua cara. Pertama, kaedah ini membantu pelajar menyedari dan mengawal proses kognitif yang dilalui dalam pembelajaran. Kedua, pelajar dibantu untuk menghasilkan rangka konsep yang terjalin di dalam sesuatu proses (Roth et al. 1993). Strategi ini juga membantu pelajar untuk mengkaji dan dapat membuat refleksi terhadap proses awal yang telah pelajari. Aktiviti menyusun dan mengintegrasikan maklumat dapat mengukuhkan ingatan pelajar. Strategi ini juga dapat membantu pelajar mempelajari konsep-konsep baru dengan lebih bermakna. Kesimpulannya kaedah ini dapat membantu pelajar untuk mengingat proses kerja yang komplek sebagai contoh dalam proses pembinaan pelan lantai ianya akan melibatkan penggunaan semula perintah draw, block dan layer. Melalui strategi ini kaedah baru yang dipelajari di dalam pembinaan pelan lantai iaitu perintah hatch dan text akan dapat mengukuhkan perintah terdahulu yang telah dipelajari oleh pelajar.
kembali ke atas
3.10            Perbincangan
Kaedah ini dapat meningkatkan interaksi harmoni di kalangan pelajar disamping dapat mengukuhkan apa yang telah dipelajari. Di samping itu kaedah ini akan dapat memupuk semangat setia kawan di kalangan pelajar. Pask (1975) ada menjelaskan melalui kaedah perbincangan pembelajaran akan berlaku berdasarkan perbincangan yang dibuat bagi tajuk yang tertentu untuk menjadikan kefahaman ke atas sesuatu tajuk itu lebih jelas. Pask (1975) seterusnya menjelaskan untuk mempelajari sesuatu tajuk pelajar perlu faham hubungan yang wujud di antara konsep di dalam sesuatu tajuk. Keupayaan yang wujud untuk menjelaskan sesuatu tajuk akan dapat membantu pelajar untuk memahami sesuatu perkara dengan lebih baik. Kaedah ini akan diaplikasikan untuk melibatkan pelajar dengan perbincangan pra persembahan projek akhir yang diberikan kepada pelajar. Apabila setiap kumpulan mempersembahkan proses yang telah dilalui untuk menghasilkan set lukisan tersebut maka perbincangan akan wujud di kalangan pelajar untuk memudahkan langkah kerja yang diambil semasa menyiapkan set tersebut. Perbincangan ini akan mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap perkara yang telah dipelajari sebelum ini.
kembali ke atas
3.11    Melalui Rujukan Terancang
Kaedah ini digunakan untuk melatih pelajar mendapatkan maklumat melalui aktiviti yang dirancang. Sumber Internet adalah sumber penting yang dapat membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan terhadap topik yang dipelajari di dalam kelas. AutoDesk ada menyediakan laman web seperti http://autodesk.com/caduser  yang akan membantu pengguna Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) mendapatkan tip untuk menghasilkan lukisan dengan kaedah yang lebih cepat. Disamping itu pelajar juga boleh dilatih untuk mendapatkan maklumat tambahan dari CD-ROM yang terdapat di pasaran yang menjelaskan tentang penggunaan teknologi komputer di dalam menghasilkan lukisan. Strategi ini akan dapat digunakan dengan memberikan tugasan yang menjurus kepada pencarian maklumat dari Internet ataupun dari e-book yang berkaitan dengan Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14).
kembali ke atas
4.0     Kesimpulan
Dalam mengajar lukisan dua(2) dimensi dengan perisian Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) pensyarah perlu mahir dan arif dalam strategi pengajaran dan pembelajaran dalam proses memupuk pelajar membina konsep dan menguasai kemahiran seterusnya dapat menyepadukan kemahiran ini dengan subjek lain. Pensyarah juga perlu menunjukkan sifat matang, berfikiran terbuka, kreatif, inovatif, konstruktif, rasional dan bijaksana (Nik Azis 1996). Strategi pengajaran yang berkesan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kesimpulannya untuk berjaya dalam mendidik pelajar untuk subjek lukisan dua(2) dimensi dengan perisian Autodesk Computer Aided Design Releasa 14 ( ACAD R14) pensyarah perlu memahami isi kandungan kurikulum dan dapat menguasai teori pengajaran seterusnya kaedah mengajar dengan baik.  
Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain.
Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah:
saling bergantung antara satu sama lain secara positif,
saling berinteraksi secara bersemuka,
akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri,
kemahiran koperatif, dan
pemprosesan kumpulan.

Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini.Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. Beberapa cara pembelajaran koperatif telah diperkembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, misalnya Jigsaw, TGT (teams-games-tournaments), STAD (Students Teams- Achievement Division), Belajar Bersama (Learning together), Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads), dan Meja Bulat (Round Table).
Pengajaran sebaya memainkan peranan yang sangat penting menurut cara Jigsaw. Dalam cara ini, pembahagian tuigas diagihkan di kalangan murid dalam kumpulan pelbagai kebolehan. Bahan pembelajaran dipecahkan kepada topik-topik kecil. Setiap murid diagihkan tugas untuk mempelajari satu topik kecil. Setelah menguasai topik kecil sendiri, murid akan mengajar rakan-rakan lain dalam kumpulannya sehingga semua ahli kumpulan menguasai semua topik kecil itu. Selepas itu satu aktiviti dijalankan untuk menguji sama semua ahli kumpulan berjaya memahami dan menyempurnakan tugasan yang diberi. Jigsaw merupakan cara pengajaran berpusatkan murid. Kemungkinan besar bahan baru dapat dikaitkan dengan pengetahuan sedia ada dan membantu penstrukturan semula idea.
Pembelajaran koperatif menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan. Ini membolehkan perkongsian idea dan pemeriksaan idea sendiri dalam suasana yang tidak terancam, sesuai dengan falsafah konstruktivisme

APAKAH TEKNIK LATIH - TUBI ?
·         Teknik latih tubu adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari.
·         Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.
·         Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu
·         Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting.
·         Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu.
·         Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual) yang biasanya digunakan dalam pengajaran bahasa kedua.
·         Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu :
1.    Sebutan (accent)
-menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.
1.    Tatabahasa (grammer)
-penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek.
1.    Perbendaharaan kata (vocabulary)
-meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.
1.    Kefasihan (fluency)
-menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.
1.    Kefahaman (comprehension)
-latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.
·         Dikenali juga dengan teknik menghafaz.
·         Antara kelemahan tekniK ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid.
·         Namun begitu, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.
  APAKAH TEKNIK SIMULASI ?
·         Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atau tugasan semula.
·         Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat, menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.
·         Dalam proses ini pelajar digalakan untuk memberi pendapat, cadangan, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.
·         Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.
·         Dapat menwujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.
  APAKAH TEKNIK MAIN PERANAN ?
·         Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.
·         Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan.
·         Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan atau menjelaskan situasi kepada kepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan.
·         Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem, televisyen, mendengar rakaman dan sebagainya.
 
APAKAH TEKNIK SUMBANGSARAN ?
·         Teknik ini dikenali juga sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan menyumbangkan pendapat dan idea.
·         Boleh didekati sebagai aktiviti permainan bahasa pada peringkat sekolah rendah dan berkembang menjadi aktiviti perbincangan yang lebh serius dan kompleks pada peringkat sekolah menengah, universiti dan latihan profesional.
·         Menekankan pengeluaran idea daripada pembelajaran yang kretif dan bukan pembelajaran secara analitis.
  Tujuan Sumbangsaran
·         Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid
·         Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas
·         Semua cadangan dan idea yang dikemukakan haruslah dicatat untuk dibincangkan dalam sesi umum.
·         Setiap kumpulan mestilah memilih pengerusi yang betul-betul layak
·         Setiap ahli diberi peluang untuk mengemukakan cadangan
·         Pelajar digalakkan menyumbang seberapa banyak idea
·         Suasana perbincangan yang tidak formal hemdaklah diwujudkan.
·         Pastikan peruntukan masa untuk sesi sumbangsaran adalah patut dan mencukupi
·         Digalakkan menggunakan prinsip 5W ( What? Why? Who? Where? How? )
·         Cadangan dan idea yang dikemukakan tidak boleh dikritik
·         Setiap kumpulan dimestikan mempunyai ahli-ahli yang pelbagai kebolehan
   APAKAH TEKNIK PERMAINAN BAHASA ?
·         Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan.
·         Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.
·         Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.
·         Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju ini diinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu :
·         merangsang interaksi verbal pelajar
·         menambah kefasihan dan keyakinan
·         menyediakan konteks pembelajaran
·         bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
·         bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan penggayaan
   APAKAH TEKNIK SOAL – JAWAB ?
·         Merupakan teknik paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan
·         Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
·         Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
·         Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
·         Tujuan utama teknik soal jawab ialah :
1.    Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid
2.    Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
3.    Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
·         Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.
  APAKAH TEKNIK BERCERITA?
·         Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.
·         Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.
·         Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar.
·         Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak laku dan kawalan mata.
·         Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan.
·         Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita ialah :
·         Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian, sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan.
·         Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.
·         Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting.
·         Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.
·         Guru bercerita dalam keadaan yang selesa.
·         Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM.
·         Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.
  APAKAH TEKNIK DRAMA ?
·         Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.
·         Tujuan utama adalah untuk melatih pelajar menggunakan unsur bahasa, unsur paralinguistik (jeda, nada dan intonasi) dan bukan linguistik (mimik muka, gerak tangan, kepala dan lain-lain) dengan berkesan dalam sesuatu interaksi bahasa atau perbuatan.
·         Penggunaannya dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
·         Pelajar bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu.
·         Drama berperanan sebagai ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat bantu pengajaran dan pembelajaran.
·         Dapat menimbulkan keseronokan dan keberkesanan pembelajaran kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.
  TEKNIK INKUIRI
·         Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat.
·         Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.
·         Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.
·         Merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana'. Oleh itu, ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.
·         Ciri lain yang terdapat dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
·         Pengendalian teknik inkuiri ialah :
1.    Proses mengenali masalah
2.    Mengkaji ramalan
3.    Mengumpul maklumat
4.    Menganalisis
5.    Membuat rumusa
  TEKNIK PERBINCANGAN
1.    Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas.
2.    Teknik perbincangan adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru.
3.    Melibatkan aktiviti perbincangan antara pelajar secara bekerjasama dalam mengeluarkan pandangan masing-masing mengenai sesuatu perkara atau topik yang diberi.
4.    Dalam perbincangan ini akan memberi peluang dan ruang bagi mereka untuk bercakap terutama dalam aktiviti separa formal. Latihan sebegini bukan sahaja sekadar mempertajamkan minda malah dapat melatih kepetahan pelajar untuk bercakap dan mengeluarkan pendapat.
5.    Peranan guru akan berubah-ubah kerana aktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
6.    Teknik perbincangan boleh dijalankan mengikut langkah-langkah berikut :
7.    Guru menarik perhatian murid kepada tajuk perbincangan yang akan dijalankan.
8.    Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan kemudian memilih seorang ketua yang boleh dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua aspek perbincangan dapat dijalankan dan dicapai.
9.    Guru kemudian menugaskan setiap kumpulan mendapatkan maklumat dengan cara berbincang dengan ahli-ahli kumpulan.
10. Ketika perbincangan guru harus bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain, menegaskan perkara-perkara yang perlu dibincangkan dan mengarahkan perbincangan menghala kearah perkara yang betul.
11. Setelah tamat perbincangan guru boleh meminta laporan daripada setiap kumpulan. Hasil perbincangan boleh dicatatkan dipapan tulis mengikut mana-mana yang penting. Setelah dibincang guru bolehlah menjalankan aktiviti penulisan dan sebagainya.
 
TEKNIK FORUM
1.    Forum merupakan satu sesi perbincangan yang melibatkan beberapa ahli panel untuk mencanai fikiran dan mengemukan pendapat tentang sesuatu tajuk, dimana ia dijalankan secara formal.
2.    Teknik berforum merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai, di mana pelajar akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman secara langsung untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas, objektif, kreatif dan rasional.
3.    Untuk menjayakan aktiviti ini, tajuk forum yang dipilih haruslah mudah, menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur pelajar.
4.    Persediaan yang rapi perlu dibuat sama ada sebelum, semasa dan selepas aktiviti.
TEKNIK PERBAHASAN
1.    Bahas ialah pengucapan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu pendirian dengan alasan yang logik dan idea yang tersusun.
2.    Teknik perbahasan ini sesuai diajar untuk semua peringkat pelajar di sekolah menengah.
3.    Antara manfaat teknik ini ialah :
4.    Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan
5.    Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur
6.    Menguasai kemahiran berbahasa dengan menggunakan struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.
7.    Mengemukakan hujah secara rasional, kritis dan kreatif.
8.    Melatih kemahiran mendengar, menaakul, berhujah dan membidas.
9.    Guru perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memupuk kebolehan berbahas di kalangan pelajar.
10. Perkembangan kebolehan berbahas dengan sendirinya akan membawa kepada perkembangan kemahiran berbahasa, perkembangan mental yang positif, peningkatan ilmu dan pemupukan sifat-sifat kepimpinan.
TEKNIK KUIZ
·         Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British ( BBC )
·         Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu.
·         Tujuannya ialah :
·         Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu.
·         Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira.
·         Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki.
·         Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru.
·         Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
·         Terdapat 2 bentuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melalui teknik ini iaitu :
·         Ia dijalankan secara spontan pada peringkat permulaan, perkembangan dan penutup. Ini bermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktiviti rangsangan, penggayaan, pemulihan dan pengukuhan.

PEMBELAJARAN KOPERATIF

Pembelajaran koperatif membawa maksud belajar bersama-sama dalam kumpulan kecil untuk mencapai sesuatu matlamat. Setiap kumpulan terdiri daripada 2 – 4 orang ahli. Kumpulan yang mengandungi 4 orang ahli adalah yang paling sesuai. Ciri yang paling penting dalam pembelajaran ini adalah kejayaan ahli-ahli kumpulan bergantung antara satu sama lain. Ahli-ahli kumpulan bekerjasama untuk mencapai tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja bagi diri sendiri malahan bagi setiap ahli dalam kumpulannya.

TUJUH PRINSIP ASAS DALAM PEMBELAJARAN KOPERATIF 

Pembelajaran koperatif berbeza daripada kerja kumpulan kerana ia mempunyai beberapa prinsip asas. Prinsip-prinsip itu adalah:
a)       a)Saling bergantungan positif (Positive Interdependence)
Setiap pelajar mesti merasa nasib mereka adalah serupa dan saling bergantung antara satu sama lain untuk mencapai sesuatu matlamat kumpulan. Setiap orang mesti mengambil berat tentang diri sendiri dan juga rakan lain dalam kumpulan dalam mencapai kejayaan. Terdapat beberapa cara untuk menstruktur saling bergantungan positif. Antaranya ialah:
b)                   i)Tetapkan matlamat kumpulan yang jelas.
c)                   ii)Berikan ganjaran kepada ahli-ahli kumpulan.
d)                   iii)Bahagikan bahan sumber di antara ahli-ahli kumpulan.
e)                   iv)Berikan peranan sampingan kepada ahli-ahli kumpulan.
f)        b)Interaksi Bersemuka (Face To Face Interaction )
Ahli-ahli kumpulan perlu duduk berdekatan dan berinteraksi di antara satu sama lain. Corak interaksi di antara ahli-ahli kumpulan akibat daripada saling pergantungan positif yang telah distrukturkan akan menggalakkan pembelajaran setiap ahli. Ini bermakna sebanyak mungkin peluang dan masa perlu diberikan kepada pelajar-pelajar untuk berinteraksi dalam kumpulan supaya mereka membantu, menggalak, dan seterusnya meningkatkan usaha di antara satu sama lain bagi mencapai tahap pembelajaran yang maksimum.
g)       c)Akauntibiliti Individu ( Individual Accountability)
Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab untuk belajar. Kumpulan koperatif bukanlah hanya digunakan untuk mencapai matlamat kumpulan sahaja, tetapi juga bertujuan memastikan bahawa setiap ahli kumpulan akan menjadi individu yang berkebolehan. Ini bermakna setelah menyiapkan sesuatu tugasan kumpulan secara koperatif, setiap ahli kumpulan mesti berjaya menyiapkan tugasan yang berserupa secara bersendirian. Cara menstruktur akauntibiliti individu ialah:
h)                   i)Memberi ujian individu kepada semua pelajar.
i)                     ii)Memilih secara rawak salah seorang daripada ahli untuk menerangkan jawapan kumpulan.
j)                     iii)Memilih secara rawak satu salinan laporan daripada ahli-ahli kumpulan untuk digredkan.
k)       d)Penglibatan saksama
Kemahiran-kemahiran koperatif untuk bergaul secara berkesan dengan individu lain tidak wujud secara automatik apabila ia diperlukan. Ahli-ahli setiap kumpulan mesti diajar dan juga didorong untuk menggunakan kemahiran-kemahiran koperatif yang perlu untuk mewujudkan kumpulan yang produktif.
Contoh-contoh kemahiran koperatif ialah:
i)                     i)Mengikut giliran untuk membuat kerja.
ii)                   ii)Memberi galakan kepada kumpulan.
iii)                  iii)Mendengar dengan teliti.
iv)                  iv)Menerangkan pendapat sendiri dengan jelas.
v)                   v)Mengkritik idea tanpa mengkritik orang yang memberi idea.
l)         e)Pemprosesan Kumpulan ( Group Processing )
Ia juga dikenali sebagai membuat refleksi. Proses interaksi dalam kumpulan membolehkan pergantungan dan penyelesaian masalah antara ahli kumpulan dijalankan dengan berkesan. Ini dapat dilihat di akhir perbincangan atau aktiviti pengajaran. Perlakuan yang baik harus diamalkan manakala kelemahan dalam kumpulan harus diperbaiki pada pengajaran yang akan datang. Proses ini memadai jika dilakukan sekali-sekala.
m)     f)Kemahiran sosial
Setiap ahli kumpulan peulu mempunyai kemahiran sosialuntuk membolehkan kumpulan koperatif berjalan dengan jayanya. Kagan 91992) menghujahkan kepentingan kemahiran sosial sebagai yang berikut:
§  §Lebih ramai pelajar lepasan sekolah yang gagal memperolehi kerja pertama kerana kekurangan kemahiran sosial daripada pelajar yang kekurangan kemahiran teknikal.
§  §Pemerolehan kemahiran sosial adalah penting dalam kejayaanhidup hari ini.
§  §Pelajar bukan sahaja perlu boleh menyelesaikan masalah, mereka juga perlu kemahiran sosial untuk pergi bekerja di tempat di mana saling kebergantungan dan kerja bersukan adalah amalan biasa.
n)       g)Interaksi serentak (IS)
IS berlaku bila mana bekerja atau terlibat secara serentak dalam kumpulan koperatif mereka. Dalam kelas tradisional, interaksi seperti perbincangan atau persembahan berlaku secara tersusun manakala dalam kelas koperatif, perbincangan boleh berlaku dalam setiap kumpulan pada masa yang sama. IS juga mempertingkatkan penglibatan aktif setiap murid dan mempertingkatkan potensi belajar setiap pelajar.
JENIS-JENIS MODEL PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN STRATEGI-STRATEGIYANG DIGUNAKAN DALAM PEMBELAJARAN KOPERATIF
 1. Penyiasatan Berkelompok (Group Investigation)
Menurut Sharan & Hertz – Lazarowitz 1980; Sharan & Sharan, 1990, Group Investigation – GI / penyiasatan berkelompok ialah kaedah koperatif yang membolehkan murid merancang melakukan satu kursus pembelajaran. Ini termasuk mengenalpasti satu topik yang disiasat, merancang dan membolehkan penyiasatan serta menyediakan pesembahan terakhir. Ini bermakna penyiasatan berkelompok ialah satu kaedah pengajaran di dalam bilik darjah di mana para pelajar bekerja secara kolaboratif dalam kumpulan kecil untuk memeriksa, mengalami dan memahami topik kajian mereka.
ii) Team – Accelerated Instruction- Mathematics (TAI)
TAI ialah pendekatan menyeluruh kepada pembelajaran koperatif dalammatematik. TAI menyatukan pembelajaran koperatif dengan kebebasan bertindak secara individu iaitu membolehkan guru membentuk kelas matematik heterogenius untuk memberikan murid yang pencapaiannya rendah meningkatkan tahapnya dan mempercepatkan kurikulum biasa sama seperti murid yang tinggi pencapaiannya. Bahan-bahan TAI dapat menggantikan sepenuhnya buku teks dengan bahan yang direka istimewa spesifik untuk program. Dalam TAI, murid ditentukan kepada kumpulan heterogenius iaitu mereka yang mempunyai latar belakang yang berbeza.
iii)                  iii)Student Team Achievement Division (STAD)
STAD ialah satu kaedah pembelajaran koperatif yang berasal dari Hopkins. Ianya adalah satu kaedah yang mudah dan praktikal. Dalam STAD, guru mengikut satu pusingan mengajar, kumpulan pembelajaran dan penilaian individu. Kumpulan akan memperolehi sijil atau apa-apa penghargaan kejayaan apabila melakukan perubahan berbanding masa lepas sebagai pengiktirafan.
iv)                  iv)Learning Together (LT)- Belajar Bersama
Menurut Johnson & Johnson (1991), LT bermaksud gambaran oleh ahli kumpulan di dalam kumpul kecil heterogenius secara koperatif untuk saling menyempurnakan matlamat pembelajaran. Bersama-sama ahli kumpulan bekerja keras atas tugasan akademik yang sering melibatkan perancangan serta perpaduan hasil kumpulan. Kemahiran sosial, latihan dan cara memproses diperlukan. Kumpulan yang mencapai kriteria untuk kejayaan sempurna akan berkongsi ganjaran.
v)                   v)Jigsaw
Jigsaw telah diperkenalkan oleh Elliot Aronson (1978) dan rakan-rakan. Ia ialah satu daripada model koperatif yang menjadikan pelajar pakar dengan aras yang mereka pelajari. Model ini hampir sama dengan Jigsaw Puzzle. Setiap ahli kumpulan menyumbangkan sekeping puzzle dengan berkongsi sebahagian maklumat yang mereka pelajari. Kunci idea dalam jigsaw ialah setiap pelajar dalam satu pasukan akan menjadi dalam bab tertentu dan bertanggungjawab mengajar apa yang telah mereka pelajari kepada rakan di dalam kumpulan.
vi)                  vi)Team – Games Tournament (TGT)
TGT telah dicipta oleh Robert Slavin. TGT mengandungi putaran biasa aktiviti pengajaran seperti berikut:
vi)      a.Pengajaran
Guru perlu memberitahu pelajaran yang berkaitan. Ini boleh jadi dalam bentuk syarahan, demonstrasi dan pertunjukkan visual. Murid berbincang mengenai bahan yang disampaikan oleh guru. Kemudian mereka akan bekerja mengikut lembaran kerja yang disediakan oleh guru untuk menguasai konsep.
vii)    b.Pertandingan
Murid-murid bermain permainan dalam pertandingan di atas meja. Setiap pertandingan, meja akan diwakili 3 atau 4 orang ahli dari setiap pasukan yang sama kebolehan akademik.

KESIMPULAN

Sememangnya pembelajaran koperatif ini memberi kesan yang baik dalam pembelajaran matematik. Ini kerana ia mendedahkan murid-murid berkomunikasi dan berkongsi segala apa yang diperolehi bersama.
Kaedah Pembelajaran Kontekstual
APAKAH yang dimaksudkan dengan kontekstual dan apalah pula keistimewaan kaedah kontekstual?
 Kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum = woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian.
Secara umum, kontekstual membawa pengertian:
 1. Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks.
 2. Yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful).
Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.
Kebanyakan pelajar di sekolah tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan.
Ini berlaku oleh sebab cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak), namun mereka amat perlu memahami konsep itu untuk memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja.
Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah.
Pendekatan kontekstual menyedari hakikat bahawa pembelajaran ialah satu proses pelbagai bentuk yang kompleks yang menjangkau melepasi kaedah-kaedah jenis latih tubi dan rangsangan dan tindak balas.
Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan mereka sendiri (dunia dalaman bagi memori, pengalaman dan tindak balas mereka sendiri).
pendekatan pembelajaran dan pengajaran seperti ini mengandaikan minda akan mencari maksud dalam konteks dengan cara semula jadi, iaitu berkait dengan persekitaran semasa seseorang itu. Ini berlaku dengan cara pencarian hubungan yang diterima akal dan kelihatan bermakna.
terbentuk daripada pemahaman ini, teori pembelajaran kontekstual tertumpu pada aspek pelbagai bagi mana-mana persekitaran pembelajaran, sama ada dalam bilik darjah, dalam makmal, dalam makmal komputer, tampat atau lokasi kerja, atau di ladang tanaman.
Ia menggalakkan pendidik memilih dan/atau membina persekitaran pembelajaran yang menggabungkan seberapa banyak bentuk pengalaman yang boleh termasuk aspek sosial, fizikal, psikologikal, ke arah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.
Dalam persekitaran sedemikian, pelajar menemui perhubungan yang bermakna antara idea abstrak dan aplikasi praktikal dalam konteks alam yang nyata.
Konsep dihayati melalui proses penemuan, pengukuhan dan menghubungkaitkan.
Contohnya, pelajar yang mengikuti satu pelajaran Fizik berkenaan tajuk Pengkonduksian Terma mungkin mengukur bagaimana kualiti dan amaun bahan pendebat bangunan mempengaruhi jumlah tenaga yang diperlukan untuk menyejuk atau memanaskan bangunan itu.
Satu kelas Biologi atau Kimia mungkin sedang mempelajari konsep saintifik asas dengan mempelajari penyebaran AIDS atau cara bagaimana peladang menghadapi dan menyumbang kepada kemerosotan persekitaran.
Pengajaran-pembelajaran kontekstual merupakan satu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia sebenar dan memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dengan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan pekerja.


PERSEDIAAN MENGAJAR MENGGUNAKAN MODEL KONSTRUKTIVISME

Bidang : Menyiasat Bumi Dan Alam Semesta

Tajuk : Perubahan Fasa-fasa Bulan

Standard kandungan : 10.4 Memahami fasa-fasa bulan

Standard pembelajaran : 10.4.3 Menerangkan perubahan fasa-fasa
                 Bulan

Objektif : Di akhir pengajaran murid dapat;
          1. Menceritakan bentuk fasa bulan mengikut kedudukan bulan
               yang berlainan.
          2. Menyusun perubahan fasa bulan mengikut urutan yang betul

Masa : 60 minit

Pengetahuan sedia ada : 1. Bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri
                                           2. Bulan memantulkan cahaya matahari ke
         bumi.

FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI
Persediaan

Pemerhatian dan penggumpulan maklumat

Indikator Amalan

1.1.1 Menggunakan deria penglihatan dan sentuhan.

1.1.6 Mengenalpasti fenomena dengan tepat

Guru menyediakan
“Permainan Sentuhan Minda”

Murid melakukan percubaan dan membuat pemerhatian.
Adakah terdapat perubahan bentuk bulan semasa edaran mengelilingi bumi?

Terangkan mengapa perubahan fasa-fasa bulan berlaku?


Imaginasi

Penjanaan dan sintesis idea

Indikator Amalan

2.1.2 Menghasilkan idea secara berterusan

2.2.2 Menghasilkan bentuk  komunikasi yang unik melalui rajah dan lakaran.

Guru menyediakan dan menyusun alatan di kawasan terbuka.

Murid melakukan aktiviti gerak edar mengelilingi bumi sambil membuat lakaran bentuk fasa bulan.
Mengapa kita hanya dapat bahagian tertentu sahaja yang bercahaya?

Terangkan arah peredaran bulan semasa membuat satu edaran lengkap?FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI
Perkembangan

Aplikasi Idea

Indikator Amalan

2.1.3 Menghasilkan idea yang berrmakna.

2.2.2 Menghasilkan bentuk  komunikasi yang unik melalui rajah dan lakaran.

3.1.1 Menokok tambah idea

Guru mengedarkan kad fasa-fasa bulan.

Murid membuat pengelasan dan membina fasa-fasa bulan mengikut urutan yang betul.
Susunkan kad fasa fasa bulan mengikut urutan yang sebenar.
Tindakan

Pelaksanaan
Setiap kumpulan membuat pembentangan keputusan yang diperolehi.

Guru membuat ulasan dan menyatakan kesimpulan secara keseluruhan.

Adakah anda rasa hasil kajian ini tepat?

Adakah anda berpuas hati dengan hasil dapatan yang diperolehi?


FASA
CADANGAN AKTIVITI
CADANGAN KOMUNIKASI
Pentaksiran
Guru Mengedarkan lembaran kerja

LAMPIRAN 1
LAMPIRAN 2

Murid melengkap dan menyiapkan lembaran kerja.

PENILAIAN PEKA
5/4/10.4/1
5/4/10.4/2
5/4/10.4/3
KPS
Memerhati, mengelas, mengukur, berkomunikas, mendifinisi secara operasi
KM
Menggunakan apparatus correctly
Set up the apparatus
Draw a


Refleksi


Nilai dan sikap
Kerjasama, jujur, ketepatan keputusan

Model Konstruktivisme
Bidang  :  Menyiasat Alam Kehidupan
Tajuk     : Perlindungan Diri Dari Bahaya
Standard Kandungan :   Murid dibimbing untuk :
                                                3.1  haiwan mempunyai ciri-ciri dan tabiat tersendiri untuk melindungi dirinya
                                                3.2  mengenalpasti tabiat khas haiwan untuk melindungi diri dari bahaya

Masa     :               60 minit

Fasa
Cadangan Aktiviti
Cadangan Komunikasi

1.Persediaan
Pemerhatian

Indikator Amalan
1.1.1          Menggunakan
deria penglihatan, sentuhan
1.1.6  mengenalpasti ciri objek dengan tepat

Guru mempamerkan model/gambar pelbagai jenis haiwan.

Murid membuat pemerhatian

1.Apakah yang kamu dapat lihat
pada model / gambar yang dipamer ?

2.Imaginasi
Penjanaan Idea

Indikator Amalan
1.1.6 mengenalpasti ciri objek dengan tepat
1.1.1 menggunakan deria penglihatan dan sentuhan


3.Perkembangan

Penjanaan Idea

Indikator Amalan

Menilai
3.2.2 menyatakan kekuatan dan kelemahan , kebaikan dan keburukan, kelebihan dan kekurangan berdasarkan bukti atau alasan tertentu

Guru menunjukkan satu model haiwan .
( rusa ).Guru bertanyakan soalan

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan

Guru mengedarkan 5 jenis model yang berlainan kepada setiap kumpulan

Guru mengedarkan papan putih kecil dan maker pen

Murid menncirikan model haiwan tersebut

1.Bagaimanakah haiwan ini menyelamatkan diri sekiranya berhadapan dengan   harimau ?

2. Bagaimanakah ciri-ciri tersebut dapat membantu haiwan tersebut melindungi
diri?
1. Nyatakan ciri-ciri haiwan yang dapat melindungi diri dari bahaya ?

4. Tindakan

Pelaksanaan

Indikator Amalan
4.1.1  Menghuraikan idea kepada butiran atau bahagian yang lebih kecil dan khusus

Amalan Berterusan
4.2.1 Peka kepada perkara di sekeliling


Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil dapatan

Guru membuat ulasan  untuk setiap pembentangan dan mencirikan semula ciri-ciri yang terdapat pada setiap model haiwan dalam mempertahankan diri daripada musuh.

1.Apakah pengetahuan baru yang anda dapat dari penbentangan rakan-rakan anda?

2. Adakah anda berpuas hati dengan hasil kerja anda ?

5. Pentaksiran


Guru mengedarkan lembaran kerja

Lampiran 1

Murid menyiapkan lembaran kerjaRefleksi
Nilai dan sikap


Bekerjasama, bertolak ansur